Upotreba interneta, e-kupci i digitalne vještine

Efikasno korištenje interneta i jake digitalne vještine ključni su preduslovi za uspješno poslovanje e-trgovine. Podaci o korišćenju interneta, online kupovini e-kupaca i digitalnim vještinama na CEFTA tržištima prikazani su u grafikonima u nastavku.
Što se tiče e-kupaca, podaci Eurostata se koriste za otkrivanje ponašanja građana u online kupovini na tržištima CEFTA-e. Posljednji dostupni podaci su 2023., ali ne za sva tržišta, pa su uključeni najnoviji podaci. U ovu analizu uključene zemlje su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija (Moldavija nije uključena u bazu podataka).

Izvor: Eurostat
Podaci za Albaniju su iz Nacionalnog zavoda za statistiku Izvor: Albanski zavod za statistiku (INSTAT), a za Kosovo iz Državnog zavoda za statistiku, iz 2020.

Izvor: Eurostat (Korišćenje interneta u zadnja 3 mjeseca. Referentni period – uopšte je prvi kvartal godine – period od 3 mjeseca prije istraživanja)
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/isoc_ci_ifp_iu/default/table?lang=en&category=isoc.isoc_i.isoc_iiu

*Podaci su iz Nacionalnog instituta za statistiku Izvor: Albanski zavod za statistiku (INSTAT), Državni zavod za statistiku, Kosovo* iz 2020.

U poslednja 3 meseca, prikazan je procenat pojedinaca iz baze podataka Eurostata (2023), a Kosovo* pokazuje korišćenje interneta od 90,2% (podaci iz 2020) rangiranih pojedinaca
kao najrazvijenija zemlja u Evropi.

Najrazvijenija je Srbija sa 64,2% Internet korisnika koji su izvršili online kupovinu u zadnjih godinu dana. Iza Srbije slijede Sjeverna Makedonija, Kosovo* (podaci iz 2022.), Bosna i Hercegovina, Albanija i Crna Gora (32,1%)

Izvor: Eurostat (Korišćenje interneta u zadnja 3 mjeseca. Referentni period – uopšte je prvi kvartal godine – period od 3 mjeseca prije istraživanja), https://ec.europa.eu/eurostat /databrowser/view/isoc_ci_ifp_iu/default/table?lang=en&category=isoc.isoc_i.isoc_iiu *Podaci su iz Nacionalnog zavoda za statistiku Izvor: Albanski zavod za statistiku (INSTAT), Državni zavod za statistiku, Kosovo* od 2020.

Što se tiče frekfencije kupovine putem interneta, građani zemalja CEFTA-e su u zadnja tri mjeseca izvršili ulgavnom 1-2 puta, posebno Sjeverne Makedonije. Češće ili 3 do 5 puta onlajn kupovine u zadnja 3 mjeseca izvršili su građani Kosova. 6 do 10 puta veći procenat pojedinaca koji su koristili internet u posljednjih godinu dana uglavnom su kupovali internetske korisnike u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Eurostat 2023 Podaci za Albaniju i Sjevernu Makedoniju iz 2021, Kosovo iz 2020

Građani CEFTA tržištima uglavnom preko interneta naručuju za manje od 50 eura. Među CEFTA tržištima, e-kupci u Bosni i Hercegovini imaju najveći udio kupca koji ostvaruju online narudžbe od 100 do 499 eura u odnosu na ostala tržišta. Online kupovine (3 mjeseca) za između 500 i 999 eura kao procenat pojedinaca koji su kupovali online u zadnja 3 mjeseca su male u zemljama CEFTA-e.

Izvor: Podaci Eurostata iz 2021.

Online kupovine (3 mjeseca) se uglavnom vrše od domaćih prodavaca posebno na Kosovu skoro sve ili 98%. Od prodavaca iz drugih zemalja EU, najveći procenat pojedinaca koji su kupovali preko interneta u zadnja 3 mjeseca je u Crnoj Gori.

Izvor: Eurostat (Online kupovine (3 mjeseca) kao procenat pojedinaca koji su kupovali onlajn u poslednja 3 mjeseca), samo Kosovo* (2020)
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/isoc_ec_ibos__custom_11444869/default/table?lang=en
Podaci za Albaniju: Albanski statistički institut (INSTAT), Sjeverna Makedonija: Državni zavod za statistiku

Osim prodora na internet i korišćenja interneta, poznavanje digitalnih tehnologija ključno je za online kupovinu. Indikatori vještina korisnika interneta obuhvataju pet ključnih područja digitalnog znanja: vještine informacione i podatkovne pismenosti, vještine komunikacije i saradnje, vještine kreiranja digitalnog sadržaja, sigurnosne vještine i vještine rješavanja problema. Da bi se smatralo da posjeđuju osnovne ili iznad ukupnih digitalnih vještina, pojedinci moraju pokazati kompetenciju u svih pet komponentnih indikatora na osnovnom ili iznad osnovnog nivoa. Metodologija korišćenja za izračunavanje ovih pokazatelja revidirana je 2021. godine, čime su postali neuporedivi sa prethodnim godinama. Pored toga, podaci za Kosovo* u vezi sa vještinama korisnika interneta su iz 2019. godine i možda neće biti u potpunosti usklađeni sa drugim ekonomijama Zapadnog Balkana.

Izvor: Eurostat baza podataka 2023, podaci za Albaniju, Sjevernu Makedoniju 2021, i Kosovo* 2019
(https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/isoc_ec_inb21/default/table?lang=en&category=isoc.isoc_i.isoc_ie)

Posjedovanje osnovnih ili iznad osnovnih digitalnih vještina među pojedincima na tržištima Zapadnog Balkana 2023. godine znatno zaostaje za onim u EU (27), koje iznosi 55,6%. Crna Gora vodi sa najvećim procentom od 51,02%, dok je najniži Albanija sa 24%.

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SBUN 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.