Modul 5

Dostava

U Crnoj Gori postoji 28 aktivnih registrovanih poštanskih operatera koje su pod nadležnošću nacionalnog regulatornog tijela u oblasti poštanskih usluga, Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

Od svih, devet poštanskih operatera, pored domaće, obavljaju i međunarodnu dostavu.

Svaki korisnik poštanskih usluga ima pravo na univerzalnu uslugu koja se pruža uz utvrđeni kvalitet po pristupačnim cijenama na cijeloj teritoriji Crne Gore.

UNIVERZALNA USLUGA OBUHVATA:

 • prijem, prenos, sortiranje i uručenje poštanskih pošiljaka težine do 2 kg,
 • prijem, prenos, sortiranje i uručenje paketa težine do 10 kg,
 • preporučene pošiljke i pošiljke sa označenom vrijednošću i
 • prijem, prenos, sortiranje i uručenje poštanskih pošiljaka za slijepa lica i osobe sa djelimično oštećenim vidom.

Pružaoc univerzalne usluge je obavezan da objavi cijene za pružanje univerzalne usluge, odobrene od strane Agencije, na svojoj internet stranici i u poslovnim prostorijama namijenjenim korisnicima poštanskih usluga.

OBAVEZE POŠILJAOCA

Pošiljalac pošiljke je odgovoran za:

 • unutrašnje pakovanje poštanske pošiljke
 • naznačavanje stvarne vrijednosti sadržaja pošiljke sa označenom vrijednošću
 • sve štete prouzrokovane njegovom pošiljkom drugim poštanskim pošiljkama, sredstvima i objektima pružaoca poštanskih usluga usljed neadekvatnog pakovanja.

REKLAMACIJE NA POŠILJKE

Pružaoci poštanskih usluga su odgovorni za štetu nanesenu preporučenim pošiljkama, pošiljkama sa označenom vrijednošću i paketima u slučaju:

 • gubitka, krađe ili oštećenja pošiljke i
 • prekoračenja roka za isporuku.

Svaki korisnik poštanskih usluga ima pravo da uloži prigovor na odluku, odnosno na postupak pružaoca poštanskih usluga u vezi sa pristupom uslugama i pružanjem usluga. Korisnik može podnijeti prigovor pružaocu poštanskih usluga u roku od 15 dana od dana kada je saznao za odluku ili postupak pružaoca poštanskih usluga.

Pružalac poštanskih usluga je obavezan da primi prigovor i odgovori na podneseni prigovor:

 • Poštanski operator je dužan, na zahtjev Agencije, dostaviti podatke i dokumentaciju radi odlučivanja po prigovoru.
 • Agencija je dužna da odluči po prigovoru u roku od 30 dana od dana prijema prigovora.

Odlukom o rješavanju prigovora Agencija može:

 • odbiti prigovor kao neblagovremen
 • uvažiti zahtjev korisnika poštanskih usluga i obavezati poštanskog operatora na naknadu štete
 • odbiti prigovor kao neosnovan
 • obustaviti postupak i uputiti korisnika usluga da svoja potraživanja ostvari pred nadležnim sudom.

Ako poštanski operator ne postupi po odluci Agencije, Agencija može pokrenuti postupak oduzimanja posebne licence i licence, odnosno brisanja iz registra poštanskih operatora.