Opšte informacije

U Crnoj Gori postoji 28 aktivnih registrovanih poštanskih operatera koje su pod nadležnošću nacionalnog regulatornog tijela u oblasti poštanskih usluga, Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

Od svih, devet poštanskih operatera, pored domaće, obavljaju i međunarodnu dostavu.

Svaki korisnik poštanskih usluga ima pravo na univerzalnu uslugu koja se pruža uz utvrđeni kvalitet po pristupačnim cijenama na cijeloj teritoriji Crne Gore.

UNIVERZALNA USLUGA OBUHVATA:

 • prijem, prenos, sortiranje i uručenje poštanskih pošiljaka težine do 2 kg,
 • prijem, prenos, sortiranje i uručenje paketa težine do 10 kg,
 • preporučene pošiljke i pošiljke sa označenom vrijednošću i
 • prijem, prenos, sortiranje i uručenje poštanskih pošiljaka za slijepa lica i osobe sa djelimično oštećenim vidom.

Pružaoc univerzalne usluge je obavezan da objavi cijene za pružanje univerzalne usluge, odobrene od strane Agencije, na svojoj internet stranici i u poslovnim prostorijama namijenjenim korisnicima poštanskih usluga.

OBAVEZE POŠILJAOCA

Pošiljalac pošiljke je odgovoran za:

 • unutrašnje pakovanje poštanske pošiljke
 • naznačavanje stvarne vrijednosti sadržaja pošiljke sa označenom vrijednošću
 • sve štete prouzrokovane njegovom pošiljkom drugim poštanskim pošiljkama, sredstvima i objektima pružaoca poštanskih usluga usljed neadekvatnog pakovanja.

REKLAMACIJE NA POŠILJKE

Pružaoci poštanskih usluga su odgovorni za štetu nanesenu preporučenim pošiljkama, pošiljkama sa označenom vrijednošću i paketima u slučaju:

 • gubitka, krađe ili oštećenja pošiljke i
 • prekoračenja roka za isporuku.

Svaki korisnik poštanskih usluga ima pravo da uloži prigovor na odluku, odnosno na postupak pružaoca poštanskih usluga u vezi sa pristupom uslugama i pružanjem usluga. Korisnik može podnijeti prigovor pružaocu poštanskih usluga u roku od 15 dana od dana kada je saznao za odluku ili postupak pružaoca poštanskih usluga.

Pružalac poštanskih usluga je obavezan da primi prigovor i odgovori na podneseni prigovor:

 • Poštanski operator je dužan, na zahtjev Agencije, dostaviti podatke i dokumentaciju radi odlučivanja po prigovoru.
 • Agencija je dužna da odluči po prigovoru u roku od 30 dana od dana prijema prigovora.

Odlukom o rješavanju prigovora Agencija može:

 • odbiti prigovor kao neblagovremen
 • uvažiti zahtjev korisnika poštanskih usluga i obavezati poštanskog operatora na naknadu štete
 • odbiti prigovor kao neosnovan
 • obustaviti postupak i uputiti korisnika usluga da svoja potraživanja ostvari pred nadležnim sudom.

Ako poštanski operator ne postupi po odluci Agencije, Agencija može pokrenuti postupak oduzimanja posebne licence i licence, odnosno brisanja iz registra poštanskih operatora.

Da li ste znali?

Crna Gora ima najmanju populaciju od svih CEFTA tržišta.

Otkrij više

Newsletter pretplata

Get notifications when the next module becomes avaliable

.

Legal disclaimer: This geographical map is for informational purposes only and does not constitute recognition of international boundaries or regions; GIZ makes no claims concerning the validity, accuracy or completeness of the maps nor assumes any liability resulting from the use of the information therein.

North Macedonia

Stanovništvo 2072531
Stanovništvo od 16-64 godine 1434451
Korišćenje interneta 84%
Internet kupci 40%
Valuta Macedonian denar
BDP po glavi stanovnika, PPP 17015.23

Albania

Stanovništvo 2837743
Stanovništvo od 16-64 godine 1931355
Korišćenje interneta 70% (2019)
Internet kupci 10% (2019)
Valuta Albanian lek
BDP po glavi stanovnika, PPP 13899.93

Serbia

Stanovništvo 6908224
Stanovništvo od 16-64 godine 4530026
Korišćenje interneta 79%
Internet kupci 48%
Valuta Serbian dinar
BDP po glavi stanovnika, PPP 19366.76

Kosovo

Stanovništvo 1775378
Stanovništvo od 16-64 godine /
Korišćenje interneta 97%
Internet kupci 47%
Valuta European euro
BDP po glavi stanovnika, PPP 11383.4

Bosnia & Herzegovina

Stanovništvo 3280815
Stanovništvo od 16-64 godine 2216576
Korišćenje interneta 74%
Internet kupci 38%
Valuta Bosnia and Herzegovina convertible mark
BDP po glavi stanovnika, PPP 15732.84

Moldova

Stanovništvo 2620495
Stanovništvo od 16-64 godine 1876763
Korišćenje interneta 76%
Internet kupci 34%
Valuta Moldovan leu
BDP po glavi stanovnika, PPP 12995.56

Montenegro

Stanovništvo 621306
Stanovništvo od 16-64 godine 411215
Korišćenje interneta 79%
Internet kupci 29%
Valuta European euro
BDP po glavi stanovnika, PPP 20542.71

Resource and information center on key aspects of e-commerce for all CEFTA members.

ECOMMERCE FOR ALL

Otkrij više Otkrij više
* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbijednosti Ujedinjenih nacija 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Implementator u Crnoj Gori