Modul 4

Online procesuiranje transakcija i sigurnost online plaćanja

Kliknite ovde da biste preuzeli uputstvo: „E-plaćanje“

 

U obradi onlajn transakcije učestvuje
5 subjekata:

 • E-trgovac (prodavac),
 • Kupac (krajnji korisnik koji obavlja transakciju),
 • Banka akceptor, odnosno „primalac“ (banka sa kojom e-trgovac sarađuje),
 • Kartična organizacija (Mastercard, Visa, itd.) i
 • Banka izdavalac, odnosno „emitent“ (banka – izdavalac kartice krajnjeg kupca).

Da bi banka primalac obradila onlajn transakciju, potreban je payment getaway i procesor plaćanja.

Payment gateway je portal preko kojeg banka koja prima podatke (banka e-trgovca) prima podatke o kartici kupca za dalju obradu.

Procesor plaćanja je tehnički alat koji je posrednik između banaka i međunarodne kartične organizacije (Visa, Mastercard, itd.) u cilju obavljanja onlajn transakcije. Procesor plaćanja može biti u vlasništvu banke (in-house) ili banka može koristiti eksterni procesor plaćanja. Procesor šalje podatke o rasknjižavanju kartičnim organizacijama da izmire sredstva iz kartičnih transakcija.

Važno obavještenje

Elektronski trgovac nema uvid u podatke sa platne kartice kupca, a isti se preko platnog prolaza prenose direktno u banku e-trgovca, koja zatim preko procesora plaćanja (sopstvenog ili eksternog) prenosi informacije kartičarskoj organizaciji koja komunicira sa bankom izdavaocem kartice klijenta.

Kliknite ovde da biste preuzeli uputstvo: „E-plaćanje“

 

Clearing je razmjena informacija o transakciji između banke trgovca i banke koja izdaje karticu, putem Visa ili MasterCard sistema.

Poravnanje je proces razmjene sredstava između izdavaoca kartice i banke trgovca radi kompletiranja transakcije.

Clearing i poravnanje transakcija kartica olakšano je putem Razmjene podataka o transakcijama, koja je elektronska infrastruktura koju su Visa i MasterCard postavili za procesuiranje finansijskih transakcija između svojih članica banaka. Clearing i poravnanje transakcije se dešavaju zatim.

Proces poravnanja može se neznatno razlikovati od jedne procesirajuće banke do druge, ali uopšte prolazi kroz sljedeće faze:

 1. Nakon završetka radnog dana, banka trgovca dostavlja informacije o transakciji odgovarajućoj kartičarskoj organizaciji (Visa ili MasterCard).
 2. Kartičarska organizacija vrši clearing i poravnanje i šalje informacije o transakciji banci koja izdaje karticu, a zatim je poravnava tako što upisuje sredstva na račun banke trgovca i zadužuje račun izdavaoca kartice
  1. Iznos zadužen sa računa izdavaoca kartice jednak je iznosu transakcije, umanjen za naknade za povrat sredstava koje određuju Visa i MasterCard.
 3. Banka trgovca dobija svoja sredstva, obično u toku 24 sata od transakcije, i upisuje ih na račun trgovca, obično u toku 48 sati od transakcije. E-trgovac dobija iznos jednak iznosu uplaćenom na račun banke koja procesuira transakciju, umanjen za naknade za procesuiranje plaćanja (stope i naknade koje je trgovac pristao platiti za usluge procesiranja kartica).
 4. Izdavaoc kartice obavještava o transakciji izvršenoj na računu nosioca kartice.