Online procesuiranje transakcija i sigurnost online plaćanja

Kliknite ovde da biste preuzeli uputstvo: „E-plaćanje“

 

U obradi onlajn transakcije učestvuje
5 subjekata:

 • E-trgovac (prodavac),
 • Kupac (krajnji korisnik koji obavlja transakciju),
 • Banka akceptor, odnosno „primalac“ (banka sa kojom e-trgovac sarađuje),
 • Kartična organizacija (Mastercard, Visa, itd.) i
 • Banka izdavalac, odnosno „emitent“ (banka – izdavalac kartice krajnjeg kupca).

Da bi banka primalac obradila onlajn transakciju, potreban je payment getaway i procesor plaćanja.

Payment gateway je portal preko kojeg banka koja prima podatke (banka e-trgovca) prima podatke o kartici kupca za dalju obradu.

Procesor plaćanja je tehnički alat koji je posrednik između banaka i međunarodne kartične organizacije (Visa, Mastercard, itd.) u cilju obavljanja onlajn transakcije. Procesor plaćanja može biti u vlasništvu banke (in-house) ili banka može koristiti eksterni procesor plaćanja. Procesor šalje podatke o rasknjižavanju kartičnim organizacijama da izmire sredstva iz kartičnih transakcija.

Važno obavještenje

Elektronski trgovac nema uvid u podatke sa platne kartice kupca, a isti se preko platnog prolaza prenose direktno u banku e-trgovca, koja zatim preko procesora plaćanja (sopstvenog ili eksternog) prenosi informacije kartičarskoj organizaciji koja komunicira sa bankom izdavaocem kartice klijenta.

Kliknite ovde da biste preuzeli uputstvo: „E-plaćanje“

 

Clearing je razmjena informacija o transakciji između banke trgovca i banke koja izdaje karticu, putem Visa ili MasterCard sistema.

Poravnanje je proces razmjene sredstava između izdavaoca kartice i banke trgovca radi kompletiranja transakcije.

Clearing i poravnanje transakcija kartica olakšano je putem Razmjene podataka o transakcijama, koja je elektronska infrastruktura koju su Visa i MasterCard postavili za procesuiranje finansijskih transakcija između svojih članica banaka. Clearing i poravnanje transakcije se dešavaju zatim.

Proces poravnanja može se neznatno razlikovati od jedne procesirajuće banke do druge, ali uopšte prolazi kroz sljedeće faze:

 1. Nakon završetka radnog dana, banka trgovca dostavlja informacije o transakciji odgovarajućoj kartičarskoj organizaciji (Visa ili MasterCard).
 2. Kartičarska organizacija vrši clearing i poravnanje i šalje informacije o transakciji banci koja izdaje karticu, a zatim je poravnava tako što upisuje sredstva na račun banke trgovca i zadužuje račun izdavaoca kartice
  1. Iznos zadužen sa računa izdavaoca kartice jednak je iznosu transakcije, umanjen za naknade za povrat sredstava koje određuju Visa i MasterCard.
 3. Banka trgovca dobija svoja sredstva, obično u toku 24 sata od transakcije, i upisuje ih na račun trgovca, obično u toku 48 sati od transakcije. E-trgovac dobija iznos jednak iznosu uplaćenom na račun banke koja procesuira transakciju, umanjen za naknade za procesuiranje plaćanja (stope i naknade koje je trgovac pristao platiti za usluge procesiranja kartica).
 4. Izdavaoc kartice obavještava o transakciji izvršenoj na računu nosioca kartice.

Ostali dokumenti

Da li ste znali?

Crna Gora ima najmanju populaciju od svih CEFTA tržišta.

Otkrij više

Newsletter pretplata

Get notifications when the next module becomes avaliable

.

Legal disclaimer: This geographical map is for informational purposes only and does not constitute recognition of international boundaries or regions; GIZ makes no claims concerning the validity, accuracy or completeness of the maps nor assumes any liability resulting from the use of the information therein.

North Macedonia

Stanovništvo 2072531
Stanovništvo od 16-64 godine 1434451
Korišćenje interneta 84%
Internet kupci 40%
Valuta Macedonian denar
BDP po glavi stanovnika, PPP 17015.23

Albania

Stanovništvo 2837743
Stanovništvo od 16-64 godine 1931355
Korišćenje interneta 70% (2019)
Internet kupci 10% (2019)
Valuta Albanian lek
BDP po glavi stanovnika, PPP 13899.93

Serbia

Stanovništvo 6908224
Stanovništvo od 16-64 godine 4530026
Korišćenje interneta 79%
Internet kupci 48%
Valuta Serbian dinar
BDP po glavi stanovnika, PPP 19366.76

Kosovo

Stanovništvo 1775378
Stanovništvo od 16-64 godine /
Korišćenje interneta 97%
Internet kupci 47%
Valuta European euro
BDP po glavi stanovnika, PPP 11383.4

Bosnia & Herzegovina

Stanovništvo 3280815
Stanovništvo od 16-64 godine 2216576
Korišćenje interneta 74%
Internet kupci 38%
Valuta Bosnia and Herzegovina convertible mark
BDP po glavi stanovnika, PPP 15732.84

Moldova

Stanovništvo 2620495
Stanovništvo od 16-64 godine 1876763
Korišćenje interneta 76%
Internet kupci 34%
Valuta Moldovan leu
BDP po glavi stanovnika, PPP 12995.56

Montenegro

Stanovništvo 621306
Stanovništvo od 16-64 godine 411215
Korišćenje interneta 79%
Internet kupci 29%
Valuta European euro
BDP po glavi stanovnika, PPP 20542.71

Resource and information center on key aspects of e-commerce for all CEFTA members.

ECOMMERCE FOR ALL

Otkrij više Otkrij više
* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbijednosti Ujedinjenih nacija 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Implementator u Crnoj Gori